Báo cáo dự án – Gnosis (GNO)

Cơ Sở Hạ Tầng Phi Tập Trung Dành Cho Hệ Sinh Thái Ethereum.

 

  • Quản trị: Người dùng có thể bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị của mạng lưới thông qua GnosisDAO và cần tối thiểu 1 GNO để tham gia.

  • Phí giao thức: Chi phí giao dịch có thể được giảm bớt khi sử dụng các sản phẩm của Gnosis, là kết quả của việc khóa GNO.

  • Khai thác thanh khoản: Người dùng có thể đóng góp thanh khoản cho các pool GNO trên DEXes (như Uniswap) để kiếm một phần phí giao dịch DEX.

  • Gnosis Protocol V2 (Cowswap): CowSwap là một công cụ tổng hợp meta-DEX cho phép các nhà giao dịch mua và bán token bằng cách sử dụng các đơn đặt hàng mà không cần gas, được giải quyết ngang hàng giữa những người dùng hoặc vào bất kỳ nguồn thanh khoản on-chain nào (chẳng hạn như Balancer, Uniswap, Sushiswap và các trình tổng hợp chẳng hạn như 0x, Paraswap và 1 inch) trong khi cung cấp khả năng bảo vệ giá trị có thể trích xuất của thợ đào (MEV).

  • GnosisDAO: GnosisDAO là một tập hợp sử dụng các sản phẩm của Gnosis để hướng dẫn minh bạch các quyết định về phát triển, hỗ trợ và quản trị hệ sinh thái Gnosis. Chủ sở hữu token GNO sẽ có thể bỏ phiếu về việc lựa chọn các dự án hệ sinh thái, được tài trợ bởi kho bạc cộng đồng (với 150 nghìn ETH và 8 triệu token GNO tại thời điểm viết bài). Sự di chuyển của các quỹ kho bạc cộng đồng sẽ cần được GnosisDAO phê duyệt.

  • Gnosis Safe: Đấu giá Gnosis là một nền tảng để tiến hành khám phá giá token một cách công bằng, minh bạch và phi tập trung. Nền tảng này sử dụng đấu giá hàng loạt, cho phép khớp lệnh giới hạn của người mua và người bán với cùng một mức giá thanh toán bù trừ cho tất cả những người tham gia. Người đấu giá có thể đặt lệnh giới hạn bất cứ lúc nào trong khi chờ cuộc đấu giá đạt được mức giá mong muốn của họ.

  • Đấu giá Gnosis: Tương tự như mô hình đấu giá dutch truyền thống, tuy nhiên, người đấu giá có thể đặt lệnh giới hạn bất cứ lúc nào trong phiên đấu giá trong khi chờ đấu giá đạt được mức giá mong muốn của họ. Đấu giá Gnosis hoạt động trên mạng chính Ethereum và xDai.